مانند یک قهرمان بدوید

پیام ۱ – رویای شما چیست؟

پیامهای روزانه کوتاه برای رشد روحانی شما. با سامی تیپیت در این سفر روحانی همسفر شوید

دعای روزانه

«ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد.   ملکوت تو بیایـد. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.   نان کفاف ما را امروز به ما بده.  و قرض‌‌‌های ما را ببخش چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.  و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوّت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است، آمین.»  

متی ۵ : ۳ – ۱۰

«خوشابحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.   خوشابحال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.   خوشابحال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.   خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد.   خوشابحال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد.   خوشابحال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.   خوشابحال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد.   خوشابحال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.